České hasičstvo ve Slezsku rodilo se v těžkých  
poměrech. V minulém století zde nebylo českých  
spolku a naše české obce měly vesměs německou  
správu. Doba absolutismu v letech padesátých  
minulého století a pozdější pronásledování všeho  
českého po roce 1865 zbavily česky lid ve Slezsku  
pocitu jistoty a národní hrdosti. Málo bylo buditelů. A  
když se některý našel a chtěl burcovat české  
svědomí, byl úřady umlčován a tak dlouho  
pronásledován až byl umlčen nadobro.
Nebylo českých časopisu, jimiž by se působilo na širší vrstvy lidové. Krejcarové noviny, pokud sem  
docházely, nebyly psány v duchu českého svědomí. Utlačovatele českého živlu již v letech  
sedmdesátých minulého století jásali, že se jim jejich germanizační práce zdaří. Než jásot jejich byl  
předčasný, neboť' v nejvyšší čas byl roku 1870 založen »Opavský Týdeník«, jehož redakci vedli zdatní  
a nadšeni vlastenci. Brzy se národnostní poměry začaly u nás na Opavsku. A když počátkem  
osmdesátých let minulého století zaval od Moravy již příjemnější větříček, přinesl do Slezska  
povzbuzující zprávu, z národohospodářských příčin je velice zapotřebí, aby v každé vesnici byl založen  
český hasičský spolek. Měl se stati pomocníkem a šiřitelem budovatelské práce v českých obcích na  
slezském venkově. V té době, kdy se všude ve Slezsku projevoval vlivem českých časopisu a zvláště »  
0pavského Týdeníku « a obětavých vlasteneckých učitelů, nadešel i v našem městě historický okamžik.  
Tehdejší mladý nadučitel na zdejší obecné škole, Josef Hradil, učinil dne 1. listopadu 1877 ve svém  
provolání zvláště apeloval na ty, kteří dosud nebyli požárem postiženi a lhostejně se chovají k neštěstí  
druhých. Na konci svého provoláni, které bylo také v české řeči, uvedl tato povzbuzující slova: »Proti  
požáru a jeho zhoubným silám schází nám hasičský sbor! Nechejte nám proto takovýto vyvolati v život!  
Každé město na Moravě, ba skoro každá větší vesnice, chlubí se již svým hasičským sborem a my  
máme ještě státi opodál a tuto zdárnou instituci přehlížeti a zatlačiti ji do pozadí? Nikdy více, když  
zajištění před neštěstím požárů spočívá jen a jen na pochopení spoluobčanů. Kdo proti neštěstí požárů  
není pojištěn a nechce býti jimi postižen, následuj mého volání a dostav se v neděli 4. listopadu o čtvrté  
hodině odpoledne do IV. třídy v obecním domě, k pohovoru o této záležitosti. « Na toto provolání  
dostavilo se více než šedesát českých občanů všech stavů. Po projednání jednacího pořadu tohoto  
shromáždění bylo ustaveno komité pro vypracování stanov. Byli to: Josef Hradil, nadučitel na obecné  
škole, Josef Bena, mlynář z Lagnova čp. 31, Josef Šlosárek, písař Klimkovice čp. 49, Jakub Slavík,  
kooperátor, František Knopp, měšťan a hodinář čp. 49, dr. Antonín Kauřil, prakt. Lékař a Josef Neuvirt,  
rolník v Lagnově čp. 12. Stanovy byly vypracovány pro český sbor dobrovolných hasičů. Brzy na to byl  
člen komité dr. Antonín Kauřil zvolen starostou města, jím 31. ledna 1878 podepsány a předloženy  
slezské zemské vládě v Opavě ke schválení. Zemská vláda v Opavě s nezvyklou rychlostí již dne 1.  
dubna 1878 stanovy potvrdila s výhradou německého velení. Tímto úředním zásahem byla zkalena  
radost klimkovských vlastenců a jejich nadšení značně pokleslo, neboť nikdo z českých občanů nechtěl  
být členem hasičského sboru s německým velením. Dalo to mnoho přesvědčování a přemlouvání a  
ujišťování, že i přes německé velení mohou vykonávat platné služby svému národu a prospět české  
věci v místě. Až teprve po dlouhém všestranném uvážení rozhodli se necouvat před úřady v započatém  
díle a s vědomím, že německé velení jest dočasné, založili v neděli dne 30. června 1878 sbor  
dobrovolných hasičů v Klimkovicích, a provedli první valnou hromadu nového hasičského sboru s 86  
činnými členy.
Pro první volební období 1878 až 1880 byli zvoleni:

Velitelem sboru
dr. Antonín Kauřil,lékař a starosta města,
Zástupce velitele
Ludvik Kunz, kupec, Klimkovice, nám. 36
Dva trubači:
Flesel Eduard, zámečník, Lagnov, čp. 8
Vyležík František, obuvnický mistr, Lagnov, čp. 75
Jeden štábní hornista:
Knopp František, měšťan a hodinář, náměstí čp. 49
Jeho zástupce:
Windholz Bernhard obchodník, čp. 72
Tři setníci:
Bena Josef mlynář v Lagnově, čp. 31
Hradil Josef nadučitel obecné školy v Klimkovicích
Rosmanith Jindřich kupec na podloubí čp. 663
Tři zástupci setníků:
Jeremiáš František řezník na podloubí čp. 75
Murla Valentin zámečnický mistr, čp. 103
Šlosárek Josef písař  č.p. na náměstí čp. 49
Šest četařů:
Homola Antonín kovář v Lagnově čp. 19,
Kurka Ferdinand hostinský, Klimkovice, čp. 66
Lubojatzký Klement lékárník, náměstí čp. 20
Návrat Josef, krejčí Klimkovice, čp. 58
Sonenschein Julius obchodník střižním zbožím, čp. 29
Vaněk František učitel v Klimkovicích, čp. 106
Šest zástupců četařů:
Augustin Karel bednář, čp. 10
Biba František obchodník, čp. 16
Fromelius Josef koželuh, v Lagnově čp. 68
Kauřil Jan stolař v Lagnově čp. 68
Lubojacký Jan řezník Klimkovice čp. 96
Prokeš Josef obuvník Klimkovice čp. 41
sl. Langrová Radka
Vedoucí mládeže
Zástupce starosty SDH
Starosta SDH a velitel JSDH
p. Makový Martin
p. Mika Ondřej
mob. 604 504 162
mob. 725 384 244
mob. 724 189 240
SDH Klimkovice 2020